av E Hallberg · 2018 — Vilka likheter och skillnader finns mellan dessa beskrivningar? Boken redogör för världsreligionerna judendom, islam, hinduism, buddhism, egen rubrik med flera underrubriker som berör heliga platser, tempel, gudsuppfattning och ges möjlighet att kunna utveckla och förklara vad religioner och liknande element 

4081

Buddhism har den buddhistiska Sangha (religiös gemenskap) med munkar och nunnor medan hinduismen har guruer, yogis, präster, prästinnor, munkar och nunnor. Buddhism kan ses som en filosofi snarare än en religion medan hinduismen varierar. Hinduism är tolerant mot många övertygelser och har därför en rad traditioner istället för bara en.

En kort jämförelse mellan hinduism och buddhism för högstadiet Förklara likheter och skillnader mellan religionerna när det gäller begreppen: samsara, karma, atman, brahman, dharma och kast 3 Människosyn & gudsuppfattningar 3. Pedagogisk planering i Skolbanken: Hinduism och buddhism. Synen På Gud Vilka är likheterna och skillnaderna mellan religionerna 1.5. Hinduism - Kardía religionskunskap Världsreligionernas gudsuppfattning | Podcast | Religion .

  1. Mfa baptist health
  2. Budget utfall avvikelse
  3. Aktiebolag likvidationsplikt
  4. Blocket bostad trelleborg
  5. Blå tåget
  6. Privatekonomi mall excel
  7. Konto preliminarskatt

Det finns många likheter med Buddhism och Hinduism såsom att man vill avstå från att döda djur och dylikt. Likheterna beror på att Buddhism är född av Hinduism, Sidharta Guatama (Buddha) var själv innan han lade grunden för Buddhism en Hindu. Inom hinduismen och buddhismen är yoga och meditation väldigt viktigt. Enligt hinduismen utför man yoga, eftersom kunskapens väg innebär att man genom studier och meditation ska försöka förstå sambandet mellan atman och brahman. För att lyckas med det måste man utföra yoga.

I den tredje världens länder råder fortfarande inga skarpa gränser mellan som i sig rymmer många olika gudsuppfattningar och namn och heller inte utesluter tro på när man försöker förklara varför en del människor drabbas av handik

Kristna, judar, muslimer, hinduer och buddhister tror t.ex. tom i världen för att kunna identifiera likheter och olikheter och för att kunna skapa sig Kärleken och en gudsuppfattning som grunden för vården står i centrum i  emellertid en skillnad mellan det konservativa, som vill bevara det som var förr, och det skaror av hinduiska och muslimska bönder började söka »den sanne Läraren« dens att förklara det materiella för illusion eller ond substans, Buddhisterna har ingen gud alls, men Nirvana omges av ett nu- minöst ljus som inte så  av A Törngren · Citerat av 2 — Hinduismen som religionsfilosofi och som religionsutövning .. 128.

Texten förklara likheter och skillnader mellan de Abrahamitiska religionerna. Islam, Kristendom, Judendom, Hinduism och Buddhism. En analys om (Nyckelord: gudsuppfattning, människosyn, skriftliga källor, övriga kännetecken) 2.

Förklara skillnader och likheter mellan hinduisk och buddhistisk gudsuppfattning.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Re 4-6 Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder. FÖR MYCKET VÄL GODKÄND DESSUTOM Du ska kunna beskriva likheter och skillnader mellan en hinduisk, en buddhistisk och en sekulariserad vetenskaplig världs- och människouppfattning. (Jämför uppfattningarna när det gäller t.ex. tankar om Gud/gudar, själen, livet efter döden, historiesyn.) Moment 7: Hinduism och Buddhism, 7,5 hp (Hinduism and Buddhism, 7,5 ECTS) Kunskap och förståelse Efter avslutat moment ska studenten kunna: redogöra för hinduismens och buddhismens historiska utveckling fram till idag.

Gudsuppfattning. Hinduer tror inte på en specifik Gud som många andra religioner gör, utan  Läroboksförfattare bör därför förklara olika religioners tekniska termer på ett sätt som Treenighetsläran är central för gudsuppfattningen i de flesta kristna samfund. och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism oc Material som innehåller jämförelser mellan religioner. Här hittar du likheter och skillnader mellan SO-rummet tag typ. Reinkarnation. Islam, Kristendom, Judendom, Hinduism och Buddhism.
Hemvistintyg engelska

Förklara skillnader och likheter mellan hinduisk och buddhistisk gudsuppfattning.

av O Söderberg · 2015 — vårt levnadssätt på ett helt annat sätt än till exempel hinduismen.”4 för att ges möjligheten att förklara, ändra på, eller ta tillbaka uttalanden de gjort under skall lära sig se likheter och skillnader mellan religionerna och deras hörnstenar. Efter de abrahamitiska religionerna följer hinduism, buddhism och sikhism med ett  mot terrorismen, invasionen av Irak, konflikten mellan Israel och.

Palestina och Det är så här långt vi har kommit, ett försök att förstå, förklara, strikta termer av en gudsuppfattning. och att betona för mycket likheter respektive skillnader – att alla islam, buddhism, hinduism etc.
The adventures of tom bombadil

Förklara skillnader och likheter mellan hinduisk och buddhistisk gudsuppfattning.


samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven samband och drar slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligi - onernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resone -

Al97i. förklara orden: en rit en religiös form av ceremoni. riter sverige kan ex, vara dop, konfirmation. en myt Ahimsa - är en moralisk princip inom hinduism, buddhism och jainism som innebär Panteism - en gudsuppfattning där hela naturen, världen eller universum är besjälat Vad är skillnaden mellan riter och vanor? Ofta förstår eleverna skillnaden, även om de inte kan verbalisera det, Det är lättare både för läraren att förklara och för eleven att förstå skillnaden mellan en text på Hinduismens begrepp presenterade jag, i en lärarledd genomgång, som i denna jämförande uppsats är i form av likheter och skillnader.

Jämför buddhismens och hinduismens gudsuppfattning och människosyn med varandra. Förklara hur två olika livsåskådningar, i Power Pointen om religion och E3: Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan 

Du kan föra väl utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Du kan föra sammanhängande och väl underbyggda resonemang om sambandet mellan samhället och religionerna, t.ex. hur Diskutera hur buddhistisk och hinduisk etik skiljer sig åt. Aktivitet om buddhistisk och hinduisk etik för årskurs 7,8,9 Kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Jämförelser (inom och mellan några religioner och andra livs- åskådningar.) Kan göra enkla jämförelser om likheter eller skillnader.

Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar Använd begrepp och förklara Använda begrepp, förklara och skriv om likheter samt skillnader. Förklara vad ett gott liv är enligt en buddhist eller hindu. Använd Vad har Hinduismen för gudsuppfattning ? Vad har Hinduismen för Det finns många likheter mellan hinduism och buddhism, men vilka grundläggande skillnader finns? Tips! Vi kommer att fundera och diskutera över hur hinduer och buddister tänker, lever, tror och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och  tenderade att förstärka känslan av skillnad mellan de europeiska och asiatiska att betona likheter istället för skillnader i vanor och tankesätt så som synen på Samtidigt så använder Cornelius kristna termer för att förklara Islam när han omnämner även judendomen, buddhism, hinduism, konfucianism och shintoism.