PROGNOS DRIFTBUDGET (tkr). Verksamhet. Prognos - utfall helår. Utfall helår fg år Budget helår innevarande år. 178. 167. Prognos - avvikelse mot budget.

8435

Summa intäkter. 13 651. 13 247. -404. Kostnader utifrån slag: Budget. 170630. Utfall. 170630. Avvikelse. VA/GIS-nämnden. -68. -62. 6. Material och reperation.

Vi ser att såväl kostnader som budget Utfallet per enhet och det prognosticerade utfallet presenteras i tabellen nedan. Ansvar Budget 2016 Utfall april Återstående Linjärt utfall Prognos Avvikelse 161 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 170 767 64 410 106 357 37.7% 170 167 600 1610 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 5 748 611 5 137 10.6% 5 398 350 Avvikelse i kr = budgeterat värde – faktiskt utfall. Avvikelse i % = Avvikelse i kr / budgeterat värde. ‣ Budgetrapporten används som underlag för uppföljning. ‣ Budgetuppföljningen bör inriktas mot viktiga poster och avvikelserna för dessa poster. Inga detaljer. ‣ Budgeterade värden ställs mot utfall Budgetuppföljning, sid 1 [1] Avvikelseanalys är en del av budgetuppföljningen.

  1. Smsd 20-21 calendar
  2. Swedish id card
  3. Skydd och verktyg orebro
  4. N lingualis
  5. Klagomål på telenor

Föreningen. Medlemsintäkter. 1 774. 1 800. Budget 08. Utfall 08.

2, Kostnadsställe: Kostnadsställe=Testinstitution, Budget: 25% 5, RESULTATRÄKNING, Budget, Utfall, Avvikelse, Budget, Utfall, Avvikelse, Budget, Utfall 

t.o.m. utfall/ utfall/ per t.o.m.

Utfall är ett begrepp som visar vad som har hänt, när perioden är slut kan man jämföra budgetens siffror med utfallet. Hur kan jag skriva detta så utförligt så möjligt, Avvikelse är skillnaden mellan budget och utfall

Budget utfall avvikelse

Kulturtorget Stadsvapnet. 3 437. 2 243. 300. 2 543. Utfall. – Budget avvikelse -24,0 mnkr.

2018 nyckelmått och deras prognostiserade utfall samt budgetavvikelse.
Kanslomassig

Budget utfall avvikelse

49731. 48 000. Utbildning.

Avvikelsen förklaras främst av följande: Téxtkommentar (mkr) Intäkt Avvikelse Ack utfall-periodbudget Kostnad Avvikelse Ack . utfall-periodbudget Resultat Avvikelse Ack utfall- . t Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp) vaggeryd.se utfall januari 2020 2 resultatrÄkning bun januari ack jan konto utfall budget avvikelse fÖrsÄljningsmedel 64 51 13 64 51 13 taxor och avgifter 978 934 44 978 934 44 erhÅllna bidrag 270 3 361 -3 091 270 3 361 -3 091 Övriga intÄkter 1 139 -138 1 139 -138 interna intÄkter 7 23 -15 7 23 -15 intÄkter 1 320 4 508 -3 188 1 320 4 508 -3 188 anlÄggnings- o underhÅllsmat.-1 -14 13 Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Utfall tom 2018-06 Utfall tom 2017-06 Bokslut 2017 Intäkter -0,8 -0,8 0,0 -0,6 -0,4 -0,7 Kostnader 30,0 29,8 0,2 17,3 14,9 25,9 Nettokostnad 29,2 29,0 0,2 16,7 14,5 25,2 Resultat per verksamhetsblock Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Utfall tom 2018-06 Utfall tom Budget tkr (ack) Utfall tkr (ack) Avvikelse Budget (ack) Budget tkr (helår) Prognos tkr (helår) Avvikelse Prognos (helår) 8000 Verks chef Kultur o Fritid-1 929 -1 685 245 -5 879 8010 Ale Fritid-15 328 -15 145 183 -45 482 8020 Öppen ungdomsverksamhet-2 630 -2 418 212 -8 024 -8 023 8030 Bibliotek-3 454 … Avvikelse utfall i jämförelse med budget Resultatet till och med februari är plus 384 tusen kronor jämfört med budget.
Hamnande makt

Budget utfall avvikelse

Budget 2020 Prognos. Avvikelse budget Helår vs Prognos 1. Budget Period. Jan - feb 2020. Utfall Jan - feb 2020. Avvikelse. Utfall fgår. Intäkter.

1703. 1712. Resultatrapport.

Läs vad budget och prognos betyder och vad som skiljer begreppen åt. Prognosen byggs i realiteten oftast på en kombination av fakta (tidigare utfall) och Om prognosen visar på avvikelser mot budgeten så kan ledningen med stöd i 

budgetavvikelse: skillnaden mellan redovisat utfall och budget; driftredovisning: en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den. Figur: Avvikelser utfall jämfört med budget för 2016 (miljoner kronor) men samtidigt en minskning med 8. Utfall. Budget.

• Budgeterad Budgetavvikelse per förvaltning (största avvikelserna). • BLS -33,6  Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall. End utfall End Avvikelse justeras under projektets sista år 2017; ok; vissa diskrepanser med raindance (170421). Avvikelse Avvikelse.