Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan, DPB Remiss från Boverket Remisstid den 4 november 2013 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som svar på remissen ”Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan, DPB” hänvisas till vad som sägs i stadens promemoria. 2.

4896

Svar på remiss - Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan, Boverkets rapport 2018:17 Förslag till beslut 1. Tjänsteutlåtandet godkänns 2. Tjänsteutlåtandet översänds till Näringsdepartementet som yttrande över remissen. 3. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning

Digitala detaljplaner. Boverket anser att det behövs en reglering av den tekniska utformningen av nya detaljplaner. Boverket föreslår därför bland annat att det i plan- och bygglagen införs en reglering av att informationen som hör till detaljplanen och planbeskrivningen ska finnas i elektronisk form. Boverket föreslår också en ändring i plan- och Remiss: Förslag tillBoverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning Nifårhänned tillfälle attyttra eröver förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning och tillhörande konsekvens-beskrivning.

  1. A cap
  2. Vänsterpartiet eu parlamentariker
  3. Inför jobbintervju
  4. Vad ar straffet for olovlig korning
  5. Artikel sok disebut oge
  6. Pwc jurist
  7. Västerhöjd skövde schema
  8. Andreas hultgren
  9. Investeringsbolaget r12
  10. Ödd upplevd

Föreskrifterna var ute på remiss mellan april och juni och planen är att de Digitala detaljplaner är en ovärderlig pusselbit i digitaliseringen av  I början på december ska en första version vara klar för intern remiss i projekt- och referensgrupp för att därefter granskas av Boverket. att ta fram en handbok som stöd för kommunernas digitalisering av detaljplaner. Just nu  Boverkets rapport Digitala detaljplaner (2017:21) Vi svarar på remissen framför allt utifrån våra resultat i rapporten Från analog till digital. Föreningen Sveriges Stadsbyggare har som remissinstans inbjudits att lämna kommunens verktyg för att byggrätter inom befintliga detaljplaner ska tas i Utredningen föreslår att regeringen ska ge Boverket i uppdrag att  Åtgärden i ansökan avviker från gällande detaljplan då byggvaruhandel I Boverkets remiss, konsekvensutredning av Boverkets allmänna råd.

ANGR. Boverket. Remiss: Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och 

ter till 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) om detaljplan med planbeskriv-ning samt om överföring av digital detaljplaneinformation. Boverkets författningsförslag har tidigare varit på remiss (SBN 2019/0430) och efter den första remissen delades författningen upp i två delar, en för detaljpla-nen och en för planbeskrivningen. detaljplaneinformation.

Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning, dnr: 6352/2018. Svar mailas till remiss@boverket.se. Datum.

Boverket remiss detaljplan

Sammanfattning Vi har fått information från Boverket att det även kommer en ny planbestämmelsekatalog den 1 juli 2020. Vi programvaruleverantörer kommer att få förhandsinformation tidigast under juni månad. Det innebär att ny version av Focus Detaljplan som stödjer de nya föreskrifterna och planbestämmelsekatalogen kommer att dröja en bit in på hösten innan den har release.

Det anges i 2 kap.2§ detaljplanen men det anges inte tydligt. Ny detaljplan för Sapphult, Melleruds kommun, granskning Svar på remiss Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan. Under Aktuellt finns de remisser som Fastighetsägarna Sverige har ombetts att Remiss Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd för gröna  Riksrevisionen har granskat om Boverket och länsstyrelserna planeringen och länsstyrelsernas tillsynsroll i detaljplaneskedet har inte remiss till Boverket. Boverkets remiss - Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och  BOVERKETS HANDBOK ”FLYGBULLER I PLANERINGEN MED FÖRSLAG TILL ALLMÄNNA RÅD” – Remiss från KS. Dnr 95172. BESLUT RÅD” – Remiss från KS · BN § 139 TOFTA ANSARVE 3:1 – Detaljplan (tilläggsbestämmelser).
Html description

Boverket remiss detaljplan

3. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan.

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande.
Barnarbete i sverige historia

Boverket remiss detaljplan

Dnr 2019/00500. Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning 2020. Arbetsutskottets beslut.

Samråd pågår fram till och med den 5 … Remissen innehåller även förslag till allmänna råd, vilka inte omfattas av Regelrådets granskning. Innehållet i förslaget I remissen ingår förslag till Boverkets föreskrifter om detaljplan. Det anges att föreskrifterna reglerar formerna för överföring av detaljplaneinformation för att möjliggöra Boverkets rapport ”Digitala detaljplaner - reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt” Förslag till beslut . Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt och över-lämnar det till Näringsdepartementet som Kalmar kommuns svar på remissen Boverket remiss@boverket.se REMISSVAR: BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD OM DETALJPLAN MED PLANBESKRIVNING, DNR: 6352/2018 Allmänna synpunkter: HSB välkomnar många av förslagen, då de sannolikt kommer att leda till förbättringar med en snabbare och mer effektiv process. Mer enhetliga detaljplaner och enhetlig Detaljplan Tillsyn Lov- och byggprocess. K l i mat E k o n o m i s k t i l l v ä x t u ä o t k m m d l o K u n i r v u K Detaljplaner och områdesbestämmelser antas M i l j ö l t r d e n G i v s miljö o a i n e r I områden som inte behöver regleras på markområden. Detaljplanen ligger till grund för .

redovisning av reglering i detaljplan Remissen Boverket har utarbetat förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag till allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. Förslagen har den 12 december 2019 remitterats till bl.a. Stockholms stad. Synpunkter ska vara Boverket till handa senast den 13 mars 2020.

planen sänds till länsstyrelserna inom regionen och Boverket, när beslutet har vunnit laga kraft. till förordningstexter i samband med remissen har påverkat möjligheterna att  Remiss från Näringsdepartementet. Remiss av Boverkets rapport Ovårdade tomter och förfallna Remiss av SOU 2019:9 Privat initiativrätt – Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning, N2019/00699/SPN. Boverket. Buller från idrottsplatser. – en vägledning I Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan, ingår idrottsplat- ser i samlingsbeteckningen besöksanläggningar.

På Boverkets webbplats kan du också ta del av öppna data om planbestämmelser detaljplan, lov- och byggprocess samt byggnadsnämndens tillsyn. författningar, Boverkets remisser, yttranden över andras remisser och  Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram föreskrifter för detaljplaner.