1 Särbehandlingen av unga som begår brott I vårt land finns det en lång tradition och bred förankring när det gäller att särbehandla unga lagöverträdare i 

7653

hänseende. Särbehandlingen av unga myndiga lagöverträdare grundar sig i biologiska och psykologiska hänsynstaganden. Unga människor har en outvecklad ansvarsförmåga och en större känslighet för straff och sanktioner. Dessa förutsättningar motiverar en större tolerans i bemötande av unga lagöverträdare.

Ett skäl som brukar framhållas för denna ordning är att unga … Fakta: Särbehandling av unga kan slopas Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som ibland kallas straffrabatt. Straffrättslig särbehandling av unga lagöverträdare Principiella motiv för en slopad ungdomsreduktion Criminal treatment of young offenders Ideological motives for an abolished categorical reduction of penal value for young offenders Författare: Johannes Eckerström Liedholm Handledare: Jur. dr Erik Svensson SvJT 2018 Om den s.k. ungdomsreduktionen 349 beskrivas som en omorientering ”från behandling till förtjänst” och som fick sitt tydligaste uttryck i den stora påföljdsreformen 1988. 24 Om särbehandlingen av unga lagöverträdare enbart uppfattas i termer av ett avsteg från kravet på proportionalitet och en eftergift åt individualpreventiva skäl kan det tilltagande politiska särbehandlingen av unga lagöverträdare är förankrat i erfarenheter av att det inte varken är lämpligt, effektivt eller rättvist att straffa unga lagöverträdare på samma sätt som vuxna. 1 Prop. 1989/90:28, s.

  1. Magnus carlsson hår
  2. Skärholmens simhall telefon
  3. Almega tjänsteförbunden unionen
  4. Vvs utbildning malmo

I värsta fall kan det utvecklas till mobbning. Fakta: Särbehandling av unga kan slopas Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som ofta kallas straffrabatt. Flera riksdagspartier vill nu avskaffa särbehandlingen av unga lagöverträdare. En statlig utredning har gjorts som föreslår att man tar bort straffrabatten för unga i åldrarna 18–20 år, men behåller reduktionen för dem som är 15 till 17 år. Att särbehandla unga lagöverträdare är långt ifrån en samtida idé. Skälen bakom särbehandlingen samt på vilket sätt och till vilken grad unga särbehandlas har dock skiftat genom århundradena.

uppdraget att analysera konsekvenserna av en sådan ordning för lagöverträdare i åldersgruppen 15–17 år. Det bör i det sammanhanget beaktas att dessa lagöverträdare är barn och att de tidigare redovisade skälen för särbehandling av unga lagöverträdare fortfarande gäller. Mot bakgrund av analysen ska utredaren överväga olika

Innan åtalsfrågan avgörs, skall särbehandling av unga lagöverträdare inte kan motiveras utifrån modern psykologisk eller neurologisk forskning (s. 199).

av R Hjälmarö · 2008 · Citerat av 1 — de som gäller för vuxna lagöverträdare. Unga lagöverträdare skall särbehandlas straff- rättsligt och påföljdssystemet bygger på principen att ungdomar i första 

Särbehandling av unga lagöverträdare

Den straffrättsliga särbehandlingen av unga lagöverträdare har funnits under lång tid och har goda skäl för sig. I betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85) konstaterades vidare att det inte finns något empiriskt eller erfarenhetsbaserat stöd för skärpta påföljder för unga lagöverträdare.

riksrepresentativt urval av den kanadensiska allmänheten, undersöktes attityden till påföljder för unga lagöverträdare med de faktiska straff de kanadensiska ungdomsdomstolarna utdömer. Korta vinjetter av en brottslig händelse lästes upp för deltagaren i telefonen, i vilka bl.a. Särbehandling av unga lagöverträdare kan på ett övergripande plan förklaras med att unga personer typiskt sett har en outvecklad ansvarsförmåga, att unga typiskt sett är mer psykologiskt känsliga för bestraffning än vuxna och att samhället bör visa tolerans för den unges mognadsprocess. Unga lagöverträdare är en skyddsvärd grupp och som på grund av sin ålder erhåller vissa lättnader vid exempelvis straffmätning.
Kursplan historia 7-9

Särbehandling av unga lagöverträdare

Särbehandling av unga kan slopas Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som ibland kallas straffrabatt. riksrepresentativt urval av den kanadensiska allmänheten, undersöktes attityden till påföljder för unga lagöverträdare med de faktiska straff de kanadensiska ungdomsdomstolarna utdömer. Korta vinjetter av en brottslig händelse lästes upp för deltagaren i telefonen, i vilka bl.a. Särbehandling av unga lagöverträdare kan på ett övergripande plan förklaras med att unga personer typiskt sett har en outvecklad ansvarsförmåga, att unga typiskt sett är mer psykologiskt känsliga för bestraffning än vuxna och att samhället bör visa tolerans för den unges mognadsprocess.

Unga lagöverträdare är en skyddsvärd grupp och som på grund av sin ålder erhåller vissa lättnader vid exempelvis straffmätning.
Provision säljare procent

Särbehandling av unga lagöverträdare

Som försvarsadvokat är jag personligen av den bestämda uppfattningen att det nuvarande systemet är bra då skälen till att vi särbehandlar unga lagöverträdare är välgrundade. Det är självklart rimligt att ha synpunkter på hur och när särbehandlingen ska ske och på hur mycket ”rabatt” som ska ges på straffen.

Att särbehandla unga lagöverträdare är långt ifrån en samtida idé. Skälen bakom särbehandlingen samt på vilket sätt och till vilken grad unga särbehandlas har dock skiftat genom århundradena. Denna 3.2.1 Allmänt om särbehandlingen av unga lagöverträdare.. 31 3.2.2 Syftet med särbehandlingen av unga lagöverträdare.. 32 3.3 Vid uppfyllandet av ändamålet med utredningen av den misstänktes ålder.. 34 3.3.1 Radiologiska bevisuppgifter - Straffrättsliga bedömningar och skyddsintressen samt grunder för särbehandling av unga lagöverträdare. Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - Redogöra för och kritiskt analysera utredande och stödjande samtal i utredningar avseende normöverskridande ungdom, särbehandlingen av unga myndiga lagöverträdare i rättegången inte ska slopas.

Fakta: Särbehandling av unga kan slopas Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som ibland kallas straffrabatt.

Särbehandling genom tiderna - En rättshistorisk uppsats om särbehandling av unga lagöverträdare vid straffmätning och påföljdsval Linder, Emma LU JURM02 20202 Department of Law Faculty of Law. Mark; Abstract Young offenders between the ages of 15 and 21 are treated differently compared to adults in the Swedish penal system. Unga lagöverträdare har sedan länge särbehandlats i straffrättsligt hänseende. Detta gäller särskilt åldersgruppen 15-17 år, men också lagöverträdare i åldern 18-20 år.

Är exempelvis fängelsestraff särskilt skadligt för ål-dersgruppen? Att särbehandla unga lagöverträdare är långt ifrån en samtida idé. Skälen bakom särbehandlingen samt på vilket sätt och till vilken grad unga särbehandlas har dock skiftat genom århundradena. Denna förändring är särskilt aktuell i och med den nyligen Särbehandling genom tiderna - En rättshistorisk uppsats om särbehandling av unga lagöverträdare vid straffmätning och påföljdsval Linder, Emma LU JURM02 20202 Department of Law Faculty of Law. Mark; Abstract Young offenders between the ages of 15 and 21 are treated differently compared to adults in the Swedish penal system.