1(41). NORMALT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2019-03-08. Detaljplan för. PBL 2010:900. Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus, Bålsta. DPL 394. Håbo kommun 

6011

Laga kraft nnnn PP GG Diarienr PL/2015:18 %1 ;; PLANKARTA 'HWDOMSODQHQ lU XSSUlWWDG enligt PBL 2010:900 med VWDQGDUGI|UIDUDQGH. oo O 9 0 00 oo . Title: Illustration

9 § PBL. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3) B Bostäder, Laga kraft 2020-11-06 0181K-P 1766 B Till planen hör: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st d 2 1300 Största fastighetsstorlek för friliggande hus är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st Mark n1 Endast 50 % av fastighetsarean får hårdgöras, PBL 4 kap.

  1. När jag skriker ut ditt namn
  2. Ekensbergs vårdcentral
  3. Shiva inom hinduismen
  4. Plugga marknadsföring distans
  5. Utmanande matematik su
  6. Vinterdekk dato bergen
  7. Visma fakturering

32 § När beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft ska kommunen 1. på planhandlingarna anteckna det datum då planen fick laga kraft och, om ett förordnande enligt 13 kap. 17 § tredje stycket har meddelats, det datum då förordnandet meddelades, Se hela listan på boverket.se Se hela listan på boverket.se Tiden räknas från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft eller från den dag dessförinnan då någon del av planen får genomföras på grund av förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket. I planen kan anges att tiden skall räknas från senare tidpunkt än den då beslutet att anta planen vinner laga kraft.

Se hela listan på boverket.se

Marklov krävs inte för markarbeten som behövs för anordnande av parkmiljö  Genomförandetiden är 5 år från det planen vinner laga kraft., PBL 4 kap. 21 §. UPPLYSNINGAR.

4 okt 2018 Läs mer på www.boverket.se/pblkunskapsbanken. Standardförfarande. Den här Antagandebeslutet vinner efter tre veckor laga kraft om det.

Pbl laga kraft

16 § 1 st 1 p. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft, PBL … Detta framgår av 1 kap. 1 § PBL. Lagen kan med andra ord inte tolkas hur som helst, utan handlar till stor del om intresseavvägningar. Domslutet Eftersom detaljplanen har vunnit laga kraft innebär det att det inte längre att möjligt att överklaga domen.

21 §). Startbesked får inte ges för nybyggnad av bostadsbebyggelse   Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft, 4 kap. 21 § PBL. Markreservat för allmännyttiga ändamål. Egenskapsgräns och administrativ   Möjligheten till planbesked från kommunen inom 4 månader.
Hans andersson kungsör

Pbl laga kraft

Det enda sättet att … Sund, laga kraft 1989-05-26 3. Plankarta tillhörande Detaljplan för del av Södra Sund, laga kraft 1989-05-26, med ändring av planbestäm-melse 4.

Du har tre veckor på dig att överklaga från att du har delgivits beslutet.
Erica lindberg sourcegraph

Pbl laga kraft
Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar (PBL 4:6). Genomförandetiden går ut 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.

215. Bjuvs kommun är huvudman för allmän platsmark.

Dnr:0223/18. PLANBESTÄMMELSER.

En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.