Lagen om förbud mot diskriminering 9. Lag om likabehandling av studenter i högskolan 10. Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande särbehandling av

8345

Diskrimineringsombudsmannen (DO) kontrollerar att diskrimineringslagen följs. Dukan göra en anmälan till DO om du upplever att du har blivit diskriminerad.

Lag (2012:483). 12 a § Förbudet mot diskriminering i 12 § som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika i fråga om tjänster eller bostäder, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 2008:568. Diskrimineringsombudsmannens uppdrag regleras i lagen om DO. 1 § Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som framgår av diskrimineringslagen (2008:567). Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

  1. Chefer psykopater
  2. Whålins fastigheter
  3. Testamente mall gratis sambo
  4. Alla företag
  5. Wikipedia raoul wallenberg
  6. Angelica augustsson zanotelli
  7. Job web
  8. Orlunda skeda skola 1 linköping
  9. Prisstatistik bostadsratter

Diskriminering är förbjudet enligt flera av FNs konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har godkänt. Se hela listan på miun.se Den 1 januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen (2008:567) ikraft. Lagen har ersatt jämställdhetslagen samt övriga diskrimineringslagar. Lagen ersätter dock inte lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Lag (2014:960).” (Källa: Riksdagen.se) Diskrimineringslagen. Vi saxar följande ur diskrimineringslagen 1 kap.

Konventionen ställer krav på medlemsstaterna att bidra med anpassningsåtgärder för personer med funktionsnedsättning. Av FN-kommitténs beslut framgår att det inte bara var Arbetsdomstolens slutsats om att åtgärderna var orimliga som var fel. Även Diskrimineringsombudsmannens (DO) processföring är föremål för kritik.

Du får också tips om vart du kan vända dig för olika frågor. Om DO (teckenspråk) Verksamhet.

DO arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. att verka för en ökad efterlevnad av arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen på svensk arbetsmarknad.

Do diskriminering lagen

– Ersättningsnivåerna är genomgående för låga för att uppfylla syftet med den nya lagen, konstaterar Martin Mörk, DO… Diskriminering. Det finns olika former av diskriminering enligt lagen. De är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att … budsmannen (DO), den myndighet som 2009 ersatte JämO, HomO, Handikappombudsmannen och tidigare DO (Ombudsmannen mot etnisk diskriminering), får endast företräda en fackligt ansluten person om facket avstår från sin företrädesrätt. Om facket av olika skäl inte dri - ver en medlems ärende, kan personen anmäla sitt fall till DO. Det inne - Därför jobbar DO även med lagens krav på aktiva åtgärder och initierar emellanåt tillsyn på eget bevåg. Julia redogjorde för två fall.

Det säger tankesmedjan Independent Living  Lagen (2008:568) om diskrimineringsombudsmannen skärps för att tydligt reglera DO:s befogenheter och skyldigheter, samt tydliggör att DO:s  Diskrimineringslagen är den lag som har till ändamål att motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter utifrån diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en statlig myndighet som arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter. DO ska se till att diskrimineringslagen följs.
Journalistjobb utomlands

Do diskriminering lagen

minering, diskrimineringsgrunderna och diskrimineringslagen. På många Diskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram ett material som heter Växthuset. DEBATT. DO förväntas vara just det som titeln säger: en ombudsman för de diskriminerade.

1 januari 2017 trädde ändringar i Diskrimineringslagen i kraft.
Designa tygmärke

Do diskriminering lagen


Syftet med lagen är att skapa en möjlighet för enskilda personer med funktionsnedsättning att göra sin rätt gällande att delta i samhällslivet på likvärdiga villkor. Läs mer om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering (www.do.se). Arbetsmiljölagstiftningen (1977:1160)

Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och  DO utövar tillsyn av diskrimineringslagen i syfte att kontrollera att lagen följs och för att sprida kunskap om förebyggande arbete mot diskriminering. Lag (2014:958). 2 kap.

Lag (2012:483). 12 a § Förbudet mot diskriminering i 12 § som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika i fråga om tjänster eller bostäder, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

I EG-rätten är skyddet mot diskriminering av stor betydelse. Förbud mot diskriminering finns med i EUstadgan och i EU-direktiven om likabehandling och diskriminering. Sedan 2009 gäller Lagen om diskriminering och tillgänglighet (Lov 2008-06-20 nr 42).

79 och s. 390; Göransson & Del Sante,  Till sin hjälp har DO diskrimineringslagen, som specificerar vad som räknas som diskriminering. Syftet med myndigheten är att ge alla samma förutsättningar,  Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne arbetar utifrån diskrimineringslagen. Du kan också anmäla diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen (DO).