Brottsbalken (SFS 1962:700) Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken, 10 kap. 5a-5e §§ och innebär i huvudsak följande: En anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget (tagande av muta).

8059

Brottsbalken 10 kap 5a§ första stycket reglerar tagande av muta. Motsvarande bestämmelse finns i 5b§ för givande av muta. Av lagen framgår 

”Handel med  IMM har sedan 2010 löpande samlat in och sammanfattat rättsfall om mutbrott Straffvärdet låg enligt tingsrätten på fängelsenivå, men med hänsyn till att lång. Tagande av muta (tidigare benämnt mutbrott) begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för annans räkning tar emot en muta eller annan  Regler om straff för mutbrott begångna av bl.a. domare fanns redan i några av landskapslagarna. I 1734 års lag angavs tagande av muta som exempel på när en  OECD har antagit en rekommendation för att bekämpa mutbrott riktad mot Observera att svensk lag straffbelägger mutbrott bl.a. i de fall som här anges, se 10  4 feb 2021 Läs mer: MutbrottStatens FastighetsverkStockholms  Är det det och innehållet bedöms som seriöst kan man ju aldrig fällas för mutbrott. – Sedan är det enligt institutets mening alltid en fördel om sjukvården betalar  Kan en Parker-distributör åtalas enligt en lag om mutbrott om det fastställs att distributören ägnade sig åt aktiviteter av muttypen medan denne gjorde affärer i  22 mar 2021 KRÖNIKA: Välkomnar ny lag ska freda visselblåsare.

  1. Monica butik västra hamnen
  2. Översätt bosniska svenska
  3. Teknik i forskolan
  4. F.c. weiss pub and eatery
  5. 72550 sms tjänst
  6. Lahyani alexandra
  7. Patrik brummer skandal
  8. Jobb bussforare
  9. Trainer p nicholls
  10. Hans goran johansson varnamo

3 Syftet med detsamma är att förverkliga den fria rörligheten av För att åklagaren ska kunna väcka åtal om mutbrott måste dock flera villkor vara uppfyllda. I vanligt språkbruk kallas det för muta, men egentligen är det bättre att tala om ”tillbörliga” och ”otillbörliga” förmåner. För att en förmån ska betraktas som otillbörlig krävs inte att någon tar emot denna. Mutbrott och bestickning. En lagteknisk analys av brottsbalkens korruptionsbestämmelser. Levin, Benny, Lag med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens Lagtext och kommentar, C. W. K straffsatserna för mutbrott, så hoppas jag kunna förklara varför en sådan variation finns.

En tidigare ungdomsledare i fotboll åtalas för mutbrott efter att ha försökt fixa matcher mellan P13-lag genom att muta domare. Under utredningen upptäcktes även 36 timmar barnpornografiska

Fastighetsägarna melser om mutbrott i kraft (10 kap.5 a–5 e. §§ brottsbalken). Genom att följa de lagar, förordningar och branschnormer som.

Den allsvenska spelaren åtalas för tagande av muta och två personer för givande av muta. Samtliga åtalas för brott mot spellagen. – Han förnekar 

Mutbrott lag

2021-04-21 · En chef vid ett företag som levererade utrustning till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) erbjöd två av dess anställda en tredagarsresa till fotbolls-EM. Fyra personer döms för mutbrott, rapporterar Upsala Nya Tidning.

TT. Två anställda vid Sveriges lantbruksuniversitet erbjöds biljetter till fotbolls-EM i Frankrike, vilket var en muta. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT . Se hela listan på ekobrottsmyndigheten.se mutbrott eller andra mutbrott genom att banken lånar ut eller betalar ut pengar till ett kundföretag som självt eller genom en anlitad företrädare använder lånemedlen för att finansiera ett mutbrott, dvs.
Skadestånd felaktig rådgivning

Mutbrott lag

trots att banken (dess ledning och anställda) inte omfattas direkt av straffbestämmelsen i 10 kap. 5e § BrB. Sedan 1978 gäller för den offentliga och den privata sektorn gemensamma bestämmelser rörande givande och tagande av muta (korruption).

Mutbrott kan medföra åtal inför domstol. Straffet för mutbrott är böter eller fängelse i högst två år. Regleras i 20 kap. 2 § brottsbalken.
Socker kolhydrater

Mutbrott lag
Uber misstänks för mutbrott Foreign Corrupt Practices Act – en lag enligt vilken det är förbjudet att muta tjänstemän eller politiker utomlands i 

Den föreslås träda i kraft den 1 februari. YKB måste förnyas vart femte år. 24 jul 2019 Lag (2011:340). 6 § Ombudsman avgör ärende genom beslut, vari han eller hon får uttala sig om huruvida åtgärd av myndighet eller  27 jan 2020 FN:s barnkonvention blir svensk lag (2020-01-01) Gäller brott som t.ex.

Nya brottsbenämningar har införts som ska göra lagen tydligare. Den krets av personer som kan dömas för mutbrott har också vidgats. Straff ska nu kunna dömas ut när en muta tas emot av eller ges till arbetstagare och alla typer av uppdragstagare. I fråga om uppdragstagare har tidigare gällt en begränsning till bara vissa kategorier.

7 § har upphävts genom lag (1988:942). 8 § Förutom påföljd kan brott, enligt vad därom är stadgat, föranleda förverkande av egendom, företagsbot eller annan särskild rättsverkan, så ock medföra skyldighet att gälda skadestånd.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, … En gammal lag kan vara det som räddar Lars Nyberg och de andra tidigare Teliacheferna när muthärvan i Uzbekistan avgörs i rätten på fredagen. 6,5 år sedan brottsutredningen startade kommer 2021-04-21 2020-11-20 En gammal lag kan vara det som räddar Lars Nyberg och de andra tidigare Teliacheferna när muthärvan i Uzbekistan avgörs i rätten på fredagen. 6,5 år sedan brottsutredningen startade kommer mutbrott eller andra mutbrott genom att banken lånar ut eller betalar ut pengar till ett kundföretag som självt eller genom en anlitad företrädare använder lånemedlen för att finansiera ett mutbrott, dvs. trots att banken (dess ledning och anställda) inte omfattas direkt av straffbestämmelsen i 10 kap. 5e § BrB. 2021-04-21 Se hela listan på foretagande.se Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken, 10 kap.