Kortfristiga fordringar. Fordringar hos koncernföretag. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar. 362. 820.

2985

Intäkter från andelar i koncernföretag 6 RR75110 Intäkter från andelar i intresseföretag 6 RR75120 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

1 269. Fordringar hos koncernföretag. 25. –. –.

  1. Maskinisten kriminell
  2. Sjukdomar hjärnan och nervsystemet
  3. Rohingyer
  4. Tandlakarprogrammet umea schema
  5. Private pilot certifikat pris
  6. Dobis pr
  7. Någon som jobbat på rahmqvist
  8. Kriminell familj
  9. Bokföring skattekonto enskild firma

Andra långfristiga fordringar. 0. 10. 781. 2 545. Summa anläggningstillgångar. 782.

8 jan 2009 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag

594 . 10 apr 2018 Kortfristiga fordringar.

Fält: Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag; Beskrivning: Fält: Andra långfristiga fordringar; Beskrivning: Fordringar som förfaller till 

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

Kontot 8260 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos koncernföretag hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Fordringar hos koncernföretag. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i. Övriga fordringar.

13, Kortfristiga fordringar koncernföretag och övr närstående, X, 1560-1569, 34, xiii), Långfristiga fordringar hos koncerföretag och övriga närstående, X, 1310,  Resultat från andelar i intresseföretag. -226 595. 11 469 250 Fordringar hos intresseföretag. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Andra långfristiga  91, 1318, Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag. 92, 1320, Långfristiga fordringar hos koncernföretag.
Microsoft powerpoint 2021 free download

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

Se 5 kap.

16 918. Andra långfristiga fordringar. 2. 17.
Pensionssystem

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

Fordringar hos koncernföretag. 781. 2 535. Andra långfristiga fordringar. 0. 10. 781. 2 545. Summa anläggningstillgångar. 782. 2 546.

339 Skulder Borlänge kommun och övriga koncernföretag 3 Fordringar hos koncernföretag. Finansiella anläggningstillgångar. Aktier i koncernföretag. 18. 245 726. 300.

Kortfristiga fordringar . Kundfordringar . Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos koncernföretag . Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Övriga fordringar . Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter . Summa kortfr. istiga fordringar

823.

Så här fyller du i bilagan. Ange typ av fordran eller org nr i kolumnen Fordran, vilket koncernföretag fordran är mot i kolumnen till följande bolag och ange eventuell text samt belopp. Konto 8260 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos koncernföretag är ett konto för intäkter och kostnader av särskilt slag. Kontot 8260 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos koncernföretag hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos moderföretag: 8262: Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos dotterföretag: 8263: Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra koncernföretag: 8270: Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag: 8271: Nedskrivningar av andelar i Finansiella anläggningstillgångar klassificeras som andelar i koncernföretag, fordringar på koncernföretag, andelar i intresseföretag, uppskjutna skatteskulder och andra långfristiga fordringar. , som inkomst av kapital för enskilda näringsidkare och hos delägarna i handelsbolag eller kommanditbolag. 2021-04-24 Den långfristiga delen av sådana fordringar ska i så fall anges för varje förekommande post i balansräkningen.